Media (2021)2022-01-21T13:32:15+08:00

MEDIA

Gabay sa Bibliya sa Radyo

January 21, 2022

Gabay sa Bibliya sa Radyo – January 21, 2022
Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Marcos 3:14 “Pumili siya ng labindalaw na tinawag niyang mga apostol”
Pagninilayan: Saan ka tinatawag ni Jesus para sa isang misyon?
Give / Donate

Past Episodes

Follow out podcasts on

Bo Sanchez Radio

Feast Radio

Stories

Archive

Go to Top