Media (2021)2021-10-15T18:21:24+08:00

MEDIA

Gabay sa Bibliya sa Radyo

October 15, 2021

Gabay sa Bibliya sa Radyo – October 15, 2021
Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Lucas 12:7 Kaya, huwag kayong matakot; higit kayong mahalaga kaysa mga maya.”
Pagninilayan: Pinagdududahan mo na ba ang pag-ibig ng Diyos para sayo? Iniingatan ka Nya
Give / Donate

Past Episodes

Follow out podcasts on

Bo Sanchez Radio

Feast Radio

Stories

Archive

Go to Top