Media (2021)2021-12-03T13:53:21+08:00

MEDIA

Gabay sa Bibliya sa Radyo

December 2, 2021

Gabay sa Bibliya sa Radyo – December 3, 2021
Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Mateo 9:28 “Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?”
Pagninilayan: Pakinggan mo ang awiting ‘‘Trust in You’’ ng Feast Worship sa Spotify o Youtube.
Give / Donate

Past Episodes

Follow out podcasts on

Bo Sanchez Radio

Feast Radio

Stories

Archive

Go to Top