Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

May 5,  2021   |    5:00 AM

Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Mga Gawa 9:4 “‘Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?”
Pagninilayan: Tunay na muling nabuhay ang Panginoon. Hayaan mong mabuhay Siya sa iyo/

MORE