Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

February 11,  2021   |   5:00 AM

Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Marcos 7:34 “Tumingala si Jesus sa langit, nagbuntong hininga at sinabi sa lalaki, ‘Effata’ na ang ibig sabihi’y ‘Mabuksan””
Pagninilayan: Nawawalan ka ba ng pag-asa na magbago? Ano ang magagawa mo ngayon para maging mas mabuting bersiyon ng iyong sarili?

MORE