Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

April 22,  2021   |    5:00 AM

Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Juan 21:7 “‘Ang Panginoon Iyon!'”
Pagninilayan: Nagpapakita ang Panginoon sa atin araw-araw. Napapansin mo ba sya?

MORE