Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

May 21,  2021 | 5:00 AM

Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Nalungkot si Pedro, sapagkat makaitlo siya tinanong: “Iniibig mo ba ako?” At sumagot siya, “Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay; nalalaman ninyong iniibig ko kayo.”
Pagninilayan: Pinatatawad tayo ni Jesus sa ating mga pagkakamali. Nais Niyang mahalin at sundin natin Siya

MORE

SUGGESTED