Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

July 9,  2021 | 5:00 AM

Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Mateo 10:19-20 Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito’y ipagkakaloob sa inyo. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo.
Pagninilayan: Sa gitna ng maling palakad sa trabaho, pang-aapi sa iba, o kasinungalingan, anong ginagawa mo?

MORE

SUGGESTED