Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

July 23,  2021 | 5:00 AM

Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Mateo 13:23 At inilalarawan ng naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng Salita at nakauunawa nito. Sila’y namumunga: may tigsasandaan, may tig-aanimnapu, at may tigtatatlumpu.”
Pagninilayan: Kumusta ang lupa sa puso mo? Ano ang kalagayan nito?

MORE

SUGGESTED